ངང་ལྷ་མཆོད་པ་ལྷ།

(1 reviews)

Published In: 2021
ISBN: 978-99980-911-1-5
Category:
No. of Pages: 201
Nu. 370.00

* Available in (book stores)

KMT,

Book Overview

ངང་ལྷ་མཆོད་པ་ལྷ་ཟེར་མི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཀི་དེབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཐུན་མིན་གྱི་ལམ་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ཡ་གྱལ་ལས་ ཁེངས་སྨད་གཡུས་ངང་ལྷ་ལུ་ཡོད་པའི་ ལོ་བསྟར་གསོལ་མཆོད་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ མཆོད་པ་ལྷའི་དུས་སྟོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བྲིས་ཡོདཔ་ཨིན། མཆོད་པ་ལྷ་འདི་ དེང་དུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ རིམ་གྱིས་ཉམས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་ཕ་མ་བཟང་པོའི་དཔེ་རྙིངམ་རྒྱབ་ཁར་མ་རོལ་བར་བཞག་ཐབས་ལུ་ མཆོད་པ་ལྷའི་ཉི།ནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ མཁོ་ཆེ་དང་ཀྲོང་པ་ པཱམ་པ་དང་མི་སེར་ཛུ་གིས་ ལས་རིམ་ཚུ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཐངས་ དེ་ལས་ དཔའ་བོ་དང་བོན་པོ་ རྒད་པོ་པོ་དང་རྒད་མོ་མ་ བཀའ་གདམས་སྒར་པ་དང་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ པདྨ་གླིང་པའི་འཆམ་ཚུ་གི་ དགོས་ཁུངས་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བཀོད་དེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ ངང་ལྷའི་གཡུས་གོ་ཆགས་ཚུལ་ མི་རིགས་དར་ཚུལ་ ལྷ་ཁང་གི་བྱུང་ཁུངས་ཚུ་བཀོད་དོ་ཡོད

Write a ReviewCustomer Reviews (1)

by Sangay wangchuk (July 25, 2022)

9 Reviews


We talks about preservation and conservation but it is easier said than done. If we have to, do it without much delay and circumstances in the middle. This book is full research done by a group of young energetic teachers. It is full process done in one of the region called Kheng Ngangla, Zhemgang.